شماره حساب و کارت

عزیزانی که رمز دوم ندارند می توانند مبلغ مورد نظر را به حساب واریز کرده سپس برای ما شماره پیگیری را ارسال نمایید.

آریان سلطانی

شماره حساب:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره کارت

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

بانک صادرات

محمد مهدی حسینلیزاده

شماره حساب:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره کارت

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

بانک ملت

شماره ارسال پیامک برای تأدیه دریافت وجوه

۰۹۲۱۴۰۸۸۹۰۸